شما اکنون برای سلامتی امام زمان(عج) چند صلوات می فرستید؟
(45.45%) 5
1 صلوات
(18.18%) 2
5
(0%) 0
10
(0%) 0
15
(9.090%) 1
20
(0%) 0
25
(0%) 0
30
(0%) 0
35
(0%) 0
40
(27.27%) 3
50

تعداد شرکت کنندگان : 11